Privacy beleid

We zijn ons er van bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Uw privacy en gegevensbescherming is voor Stessens Energy Systems BV dan ook van groot belang. Daarom zien wij het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy optimaal te beschermen en wensen wij u zoveel als mogelijk te informeren over wat er met uw persoonsgegevens gebeurt.

In deze privacyverklaring vindt u volgende informatie terug:

 • Welke gegevens worden verzameld?
 • Waarom worden deze gegevens verzameld?
 • Hoelang worden uw gegevens bewaard?
 • Wat zijn uw rechten en hoe kan U deze uitoefenen?

 1. De identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
  Uw gegevens worden verwerkt door Stessens Energy Systems BV met maatschappelijke zetel te Nachtegalenstraat 40, 3530 Houthalen en met ondernemingsnummer BE 0779.794.282
  Je kan ons steeds bereiken op het mailadres info@stessens-energy.be en op het algemeen telefoonnummer 089 84 31 92.
 2. Toepassingsgebied van deze privacy verklaring
  Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in relatie tot al onze diensten, alsook op de noodzakelijke persoonsgegevens van derden die wij dienen te verwerken voor de uitvoering van onze overeenkomst.
  Deze privacy verklaring zal van toepassing zijn van zodra u een bezoek brengt aan onze website, u inschrijft op onze nieuwsbrief, of op elke andere wijze wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of producten.
  Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
 3. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
  We verwerken natuurlijk alleen de persoonsgegevens die u ons zelf geeft en wanneer u met ons in contact komt.
  Heel vaak zullen wij uw toestemming vragen om deze gegevens te mogen verwerken, maar niet altijd. Het grosse van uw persoonsgegevens die wij verwerken zijn immers noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met elkaar hebben of moeten soms vanuit een wettelijke verplichting worden bijgehouden. We verzamelen uw persoonsgegevens onder meer wanneer u:
  • Onze website bezoekt (www.stessens-energy.be);
  • Een offerteaanvraag indient op onze website;
  • Ons registratieformulier invult op de website;
  • Contact met ons opneemt via mail of telefonisch en op dat moment uw persoonsgegevens met ons deelt;
  • Een offerte/bestelbon invult en ondertekent met betrekking tot de aankoop of gebruik van onze producten en/of diensten;
  • Solliciteert voor een job.
 4. Welke informatie verzamelen wij?
  Wanneer je een formulier invult op onze website, kan er gevraagd worden naar:
  • Uw algemene identificatiegegevens zoals onder andere uw naam, nationaliteit, adres (straat, postcode, gemeente), telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer (indien van toepassing).
  • Persoonlijke gegevens noodzakelijk voor de installatie zoals onder andere
   • EAN-nummer van de elektriciteitsmeter op het eigendom waarop de producten van Stessens Energy Systems geplaatst worden;
   • Foto’s voor en na de installatie;
   • Serienummers van de geïnstalleerde producten;
   • Consumptie van elektriciteit;
  • Uw elektronische gegevens die worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt zoals uw IP aders, locatie, gegevens opgeslagen via cookies, verbindingsmomenten, …
 5. Hoe gebruiken wij uw informatie?
  De informatie die je ons verstrekt wordt voor diverse doeleinden verwerkt en kan op verschillende manieren gebruikt worden:
  • Teneinde waarvoor je de informatie ter beschikking stelde;
  • Het maken van offertes;
  • Het leveren van gevraagde diensten of goederen;
  • Het kunnen antwoorden op jouw vragen;
  • Het maken van een afspraak;
  • Het voeren van correspondentie;
  • De inhoud te kunnen afstemmen op jouw profiel;
  • Om een account aan te maken voor de registratie van de geïnstalleerde producten met als doel toegang te krijgen tot een website of een mobiele applicatie voor de opvolging van de werking van de installatie;
  • Om een garantie te registreren verbonden aan de geïnstalleerde producten;
  • Voor statistische doeleinden wanneer wij onze aangeboden diensten evalueren;

  Stessens Energy Systems garandeert dat slechts die gegevens verwerkt worden die minimaal noodzakelijk zijn om het doel te realiseren. In ieder geval is de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk in het kader van de voorbereiding, uitvoering of beëindiging van onze overeenkomst of samenwerking of om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij onderworpen zijn.
  Is de verwerking van uw persoonsgegevens eigenlijk niet noodzakelijk, maar wensen wij dit wel te doen, dan zal uw toestemming hiervoor gevraagd worden. Deze toestemming kan bovendien op elk moment en zonder verdere motivatie of opgave van redenen ingetrokken worden.
 6. Hoe beschermen wij de informatie van onze bezoekers?
  Wij hebben een aantal technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig of niet toegestane toegang zoals beveiligingen met wachtwoorden, firewalls en antivirus software. Jouw persoonlijke informatie wordt enkel opgeslagen in beveiligde netwerken en is enkel toegankelijk voor bepaald aantal personen die speciale toegangsrechten hebben tot deze systemen en die verplicht zijn deze informatie geheim te houden.
  Indien er helaas toch sprake zou zijn van een gegevens lek dat voor u nadelige gevolgen kan hebben, dan zullen wij u zoals de wetgeving het voorschrijft hiervan in kennis stellen.
  Het is mogelijk dat wij voor het leveren van onze diensten uw persoonsgegevens delen met derden die vertrouwde partners zijn bij het waarborgen van onze operabiliteit en de continuïteit van onze diensten. Hieronder verstaand we o.a.: keuringsorganisme, netbeheerder, leveranciers, producenten, enzovoort. (zie hieronder)
 7. Met wie delen wij jouw informatie?
  Wij verkopen, verhandelen of maken geen persoonsgegevens openbaar aan externe partijen.
  Van de term “externe partijen” zijn uitgesloten: Stessens Energy Systems, de website hosting partners of andere partijen die ons bijstaan bij de werking van onze website, het beleid van onze onderneming, of het verlenen van diensten aan jou, zolang deze partijen ermee instemmen om deze informatie confidentieel te behandelen.
  We delen enkel persoonsgegevens met onze vertrouwde partners als deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het doel van onze gerechtvaardigde belangen. Dit zijn o.a.: keuringsorganisme, netbeheerders, leveranciers, producenten,…
 8. Hoelang bewaren wij uw informatie?
  Wij bewaren uw persoonsgegevens enkel zolang dat nodig is voor onze opdracht en/of werkzaamheden en zorgen voor de gepaste bescherming ervan. Wanneer jouw informatie niet langer vereist is, zullen wij ons verzekeren dat deze op een veilige manier uit onze systemen verwijderd wordt.
  In ieder geval worden alle persoonsgegevens bewaard tot zolang de desbetreffende garantie niet verlopen is. Deze varieert naargelang de soort installatie van 10 tot en met 30 jaar. Na verloop van de garantieperiode worden enkel de gegevens noodzakelijk voor de actieve monitoring bijgehouden. Dit zijn voornamelijk de standaard klantengegevens zoals naam, voornaam, e-mailadres, adres en telefoonnummer. Deze gegevens zijn inclusief de gegevens van de actieve monitoring dat via het online platform van de producent verloopt om eventuele problemen aan de bestaande installatie op te sporen en te verhelpen. Eventuele bijkomende informatie over de actieve monitoring kunnen op eerste verzoek worden opgevraagd via info@stessens-energy.be.
 9. Hoe heb je toegang tot jouw informatie en kan je deze updaten?
  U heeft steeds het recht om op ieder ogenblik van ons te vernemen of wij al dan niet uw persoonsgegevens verwerken, en als wij deze verwerken, om die gegevens in te kijken en bijkomende informatie te ontvangen. U heeft ook het recht om een gratis eerste kopie te krijgen van de verwerkte gegevens, in begrijpelijke vorm. Dit kan via info@stessens-energy.be. Stessens Energy Systems is gerechtigd om een vergoeding te vragen om haar administratieve kosten te dekken voor iedere bijkomende kopie die u vraagt. U kan bovendien kosteloos onjuiste gegevens laten verbeteren of vervolledigen, alsook irrelevante gegevens laten wissen. U heeft ook steeds het recht om zonder onredelijke vertraging alle gegevens te laten verwijderen uit onze systemen.
 10. Heeft dit privacy beleid ook betrekking op gelinkte websites?
  Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacy beleid is enkel van toepassing op de website van Stessens Energy Systems. Bij het betreden van externe links, adviseren wij u om het privacy beleid van de betrokken website te lezen.
 11. Cookies
  Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestand dat door een website in je webbrowser worden opgeslagen. Door cookies te gebruiken, kunnen we jou onderscheiden van andere gebruikers. Dit zorgt voor een aangename ervaring wanneer je onze website raadpleegt en verhoogt de gebruiksvriendelijkheid. U kan steeds onze Cookies Policy raadplegen op onze website of opvragen via het mailadres info@stessens-energy.be.
  Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u in uw browserinstellingen kiezen voor “geen cookies accepteren”. Het accepteren van cookies is natuurlijk niet verplicht, maar het weigeren ervan kan een invloed hebben op de functionaliteit van onze website. De optimale werking van bepaalde applicaties of pagina’s kan hierdoor mogelijks verhinderd worden.
 12. Hoe houden we dit privacy beleid up-to-date?
  Wij herzien ons privacy beleid regelmatig. Dit privacy beleid werd het laats geüpdatet op 04/01/2021.
 13. Wie kan je contacteren indien je vragen hebt over dit privacy beleid?
  Indien je vragen hebt over ons privacy beleid, ons cookie beleid of over de gegevens die wij over jou bezitten, kan je ons contacteren via e-mail op info@stessens-energy.be of per post op het adres Nachtegalenstraat 40, 3530 Houthalen.
  Stessens Energy Systems doet haar best om zo snel mogelijk te antwoorden op uw vraag of uw verzoek en reageert in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw vraag of uw verzoek, tenzij u meerdere verzoeken indient of indien het complexe verzoeken betreft. Afhankelijk hiervan kan de termijn eventueel verlengd worden.
 14. Gegevensbeschermingsautoriteit
  U beschikt over de mogelijkheid om klachten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (de privacycommissie):
  Tel: 02/274.48.007
  E-mail: contact@apd-gba.be
  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be