Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Algemeen
  1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van elk aanbod, elke offerte en elk tot stand gekomen overeenkomst tot levering of installatie van goederen die u aangaat met Stessens Energy Systems BV.
  1.2 Onderhavige voorwaarden beheersen de relaties met onze klanten. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. Een schriftelijke afwijking van één of meer bepalingen, heeft geen invloed op de overige bepalingen, die onverkort van toepassing blijven. Zij zijn van toepassing met uitsluiting van alle andere voorwaarden, voorkomend op de documenten uitgaande van de klant.
  1.3 Door het aanvaarden van het aanbod, het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes en overeenkomsten
  2.1 Prijsopgaven en offertes zijn vrijblijvend en steeds gebaseerd op kostenfacturen zoals onder meer de geldende waarden van lonen, prijzen van materialen en diensten, in de ruimste zin genomen, geldend op datum van de prijsaanbieding. (zie 2.2)
  2.2 Indien tussen de prijsaanbieding (de offerte) en het tijdstip van uitvoering van de overeenkomst de kosten gestegen zijn door omstandigheden onafhankelijk van Stessens Energy Systems dan is Stessens Energy Systems gerechtigd deze stijging aan de klant door te rekenen. Met kosten wordt onder meer bedoeld: grondstofprijzen, de lonen, brandstofprijzen, aankoopprijzen materialen bij fabrikant, …
  2.3 Prijsopgaven en offertes zijn geldig gedurende een periode van 15 kalenderdagen, behoudens afwijkende bepaling in de offerte.
  2.4 Door ondertekening van de offerte door de klant wordt deze als bindend beschouwd.
  2.5 Wijzigingen in de bestelling zijn enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van Stessens Energy Systems en is afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de uitvoeringsfase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt. Stessens Energy Systems is in dat geval niet verantwoordelijk voor een wijziging in de leverings- en/of uitvoeringstermijn die aanvankelijk werd afgesproken, en behoudt zich het recht voor de termijnen te verlengen in geval van wijziging of uitbreiding van de opdracht.
  2.6 Overgemaakte schetsen m.b.t. een mogelijke opstelling zijn indicatief. Indien de opstelling gewijzigd wordt, of het vooropgestelde materiaal niet past in de realiteit, geeft dit geen recht op een schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst. Indien er minder materiaal gebruikt wordt, zal dit in mindering gebracht worden op de factuur.
  2.7 Eventuele extra kosten of werken, die ongekend en onvoorzien(baar) waren bij het opstellen van een offerte maar tijdens de installatie nodig blijken, zijn niet inbegrepen in onze offerte en zullen apart worden gefactureerd. Hetzelfde geldt voor alle door u tijdens de installatie gewenste wijzigingen en toevoegingen. Meerwerken worden steeds uitgevoerd aan uurtarief en de extra gebruikte goederen worden gefactureerd aan de dan geldende prijs. (zie art. 5.4) Eventuele extra kosten of werken ten gevolge van foutieve, incorrecte of onvolledige informatie vanwege de klant zullen eveneens worden doorgerekend.
  2.8 Bij annulatie van de bestelling door de klant wordt er 10% schadevergoeding aangerekend, tenzij er sprake is van een overeenkomst gesloten op afstand in de zin van artikel I.8, 15° Wetboek Economisch Recht. In dat geval heeft de particuliere klant het recht om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder opgave van redenen en zonder kosten binnen de 14 dagen na het ondertekenen van de bestelbon/offerte c.q. het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht. Stessens Energy Systems is gerechtigd een hogere schadevergoeding dan 10% te bewijzen en te vorderen.
  2.9 Onderdelen van dezelfde offerte (vb. zonnepanelen met een thuisbatterij) mogen door de klant zelf voor geen enkele reden apart geannuleerd worden.
  2.10 In geval van annulatie van de bestelling door Stessens Energy Systems is deze laatste gehouden tot een schadevergoeding begroot op 5%, niettegenstaande het recht van de particuliere klant om een hogere schadevergoeding te bewijzen. (art VI.83, 17°)
 3. Levering en installatie
  3.1 Het tijdstip van de levering en installatie wordt in samenspraak met u ingepland. Stessens energy Systems streeft ernaar de goederen te leveren en/of installeren binnen de 8 weken na ondertekening van de bestelbon.
  3.2. De leveringstermijnen gelden als indicatie en houden niet meer in dan een streefdatum die zo goed mogelijk zal worden nageleefd. Stessens Energy Systems is niet aansprakelijk in geval van vertragingen indien deze te wijten zijn aan elementen of gebeurtenissen buiten haar wil, zoals vertragingen bij haar leveranciers, materiaaldefecten of overmacht. Vertragingen van maximaal één maand zullen nooit aanleiding geven tot hetzij verbreking van de overeenkomst, hetzij schadevergoeding. Niet-naleven van de indicatieve leveringstermijn van 8 weken geeft slechts aanleiding tot enige verbreking van de overeenkomst of schadevergoeding nadat Stessens Energy Systems aangetekend in gebreke werd gesteld en waarbij aan haar een laatste leverings- of uitvoeringstermijn wordt toegestaan van minimaal 1 maand.
  3.3 De klant verbindt zich er toe de nodige voorbereidende werken uit te voeren of te laten uitvoeren op de plaats van de installatie, bestaande uit o.a. het graven van kabelsleuven en het voorzien van een adequate ondergrond. Bij gebrek aan deze voorbereidende werkzaamheden behoudt Stessens Energy Systems zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat de klant recht heeft op enige schadevergoeding.
  3.4 Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten.
  3.5 Leveringen en installaties worden uitsluitend op werkdagen uitgevoerd. Ingeval van uitzondering, kan hier schriftelijk in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt Stessens Energy Systems zich het recht voor tot het aanrekenen van extra kosten. (zie 5.4)
  3.6 Stessens Energy Systems zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Geringe wijzigingen in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de werkzaamheden zijn toegelaten. Indien noodzakelijk is aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen, is Stessens Energy Systems gerechtigd haar rechten of verplichtingen op basis van de offerte over te dragen aan derden in onderaanneming.
  3.7 Voor de uitvoering van de opdracht zal de klant water en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen aan Stessens Energy Systems en dit zowel voor binnen – als buitenwerkzaamheden.
  3.8 De klant verbindt er zich toe dat de toegangswegen en de staan- en werkplaatsen aan te leggen en te onderhouden opdat het gebruik van het materiaal onder de beste rendementsvoorwaarden zou geschieden, in naleving van de voorschriften inzake het wegverkeer en de plaatselijke reglementen en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake arbeidsbescherming. De klant verbindt zich om hiervoor de juiste maatregelen te nemen en desgevallend te vereiste vergunningen te bekomen.
  3.9 De klant voorziet op dag van installatie, op eigen kosten in voldoende dakbedekking, dakpannen, leien, enzovoort.
  3.10 Indien de installatie meerdere dagen duurt, stelt de klant kosteloos voldoende afsluitbare ruimte ter beschikking, dewelke enkel door Stessens Energy Systems gebruikt kan worden. De klant zorgt ervoor dat de werf voldoende verzekerd is voor diefstal en beheert de opslagruimte, met inbegrip van de daarin opgeslagen materialen, machines en middelen. Het opgeslagen materiaal, machines en middelen blijven de uitsluitende eigendom van Stessens energy Systems en dient op eerste verzoek terug ter beschikking gesteld te worden.
 4. Garantie en opbrengstgarantie
  4.1 Indien Stessens Energy Systems een garantie geeft m.b.t. bij een derde betrokken goederen, systemen en werken, zal zijn garantieplicht in elk geval niet verder strekken dan de garantie die hij zelf van die derde verkregen heeft.
  4.2 De garantie is nooit van toepassing op gebreken die ontstaan ten gevolge van o.a. ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, gebruik van de goederen in strijd met doel waarvoor deze ontworpen werden, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleidingen, aanpassingen of wijzigen aan de goederen, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Deze garantie geldt niet bij herstellingen of vervanging van losse elementen.
  4.3 Stessens Energy Systems biedt een 48u service (op werkdagen) vanaf het ogenblik van installatie. Dit betekent concreet dat Stessens Energy Systems na melding van een probleem aan de installatie binnen de 48uur bevestigt hiervoor een dossier op te starten en het nodige doet om binnen een redelijke termijn een interventie in te plannen met oog op herstelling of bestelling van eventuele noodzakelijke onderdelen. Dit betreft louter een inspanningsverbintenis. Heeft de installatie op een vrijdag of daags voor een verlofperiode plaatsgevonden, dan zal de termijn van 48 uur slechts ingaan op de eerstvolgende werkdag, thans maandag of de eerste werkdag na de verlofperiode.
  4.4. Deze 48u service (op werkdagen) geldt ook voor bestaande installaties. Binnen de 48 uur na ontvangst van de melding van een probleem aan een bestaande installatie, zal Stessens Energy Systems bevestigen hiervoor een dossier op te starten en het nodige te doen om binnen een redelijke termijn een interventie in te plannen met oog op herstelling of bestelling van eventuele noodzakelijke onderdelen. Dit betreft louter een inspanningsverbintenis. Doet het probleem zich voor op een vrijdag of daags voor een verlofperiode, dan zal de termijn van 48 uur slechts ingaan op de eerstvolgende werkdag, thans maandag of de eerste werkdag na de verlofperiode.
  4.5 De klant erkent en aanvaardt dat Stessens Energy Systems de clausules die een fabrikant of toeleverancier kan inroepen om tussenkomst in garantievrijwaring te weigeren, eveneens jegens de klant kan opwerpen. Stessens Energy Systems is niet verantwoordelijk voor garantiewijzigingen bij de fabrikant.
  4. 6 De vermelde energieopbrengst in de offerte kan afwijken van het verwachte resultaat door variabele omstandigheden (onder meer klimaat, bevuiling van de panelen, technische defecten, schaduw, oriëntatie,…) Stessens Energy Systems stelt met zorg de offerte samen op basis van de programma’s van de fabrikant of volgens PVGIS. Stessens Energy Systems kan onder geen enkel voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor afwijkende energieopbrengsten.
 5. Facturatie, meerwerken en betaling
  5.1 Alle facturen zijn bij ontvangst (op dag na plaatsing) betaalbaar binnen de 8 kalenderdagen via overschrijving op het opgegeven rekeningnummer van Stessens Energy Systems, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
  5.2 Elke betwisting van een factuur dient per aangetekende brief naar het op de factuur vermelde adres te worden gestuurd. Elke factuur wordt geacht aanvaard te zijn indien ze niet binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst geprotesteerd wordt. Indien de betwisting over een factuur terecht is of verder moet worden onderzocht en indien de betreffende factuur nog niet werd betaald, mag u de betaling van het betwiste deel van de factuur opschorten tot de klacht is afgehandeld.
  5.3 Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsvergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 1% per begonnen maand te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. Tevens is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd vastgesteld op 10% van het factuurbedrag met een minimum van 120 euro, als vergoeding van de schade door de laattijdige betaling en een bedrag van € 70 ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten. Stessens Energy Systems is steeds gerechtigd een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
  5.4 Onder meer in volgende gevallen is Stessens Energy Systems gerechtigd tot het aanrekenen van een meerkost: service buiten garantie, meerwerken t.o.v. de offerte, het koppelen van de omvormer op Wifi of LAN-netwerken indien niet aanwezig op de dag van montage, het herkoppelen van de omvormer op Wifi of LAN, het in orde brengen van de aardingsweerstand, vervangen van de verliesstroomschakelaar (differentieel), aanpassingen in de huisinstallatie, werkzaamheden die geen verband houden met de plaatsing van de zonnepanelen, enz. Hiervoor worden volgende kosten in aanmerking genomen;
  • uurloon in regie tijdens de kantooruren: € 60/uur excl. Btw.
  • uurloon in regie buiten de kantooruren, weekenden, feestdagen en verlofperiodes: € 85/uur excl. Btw.
  • materiaalkost aan eenheidsprijs geldend op dag plaatsing
  • forfait verplaatsingkost € 55
  5.5 Het vervallen karakter van één der facturen brengt de opeisbaarheid mee van alle overige nog niet vervallen facturen van de klant.
 6. Overdracht van risico’s en eigendomsrecht
  6.1 Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat van Stessens Energy Systems over op de klant op het moment van levering en/of installatie van de goederen.
  6.2 Alle geleverde goederen of materialen blijven eigendom van Stessens Energy Systems tot de volledige betaling van het verschuldigde bedrag zoals vermeld op de factuur met inbegrip van eventuele intresten, schadebeding en kosten.
 7. Aansprakelijkheid
  7.1 Klachten inzake de conformiteit van het geleverde/geïnstalleerde of de zichtbare gebreken betreffende het geleverde/geïnstalleerde moeten ons toekomen binnen de vijf werkdagen middels aangetekend schrijven en dit op straffe van verval.
  7.2. Klachten inzake verborgen gebreken moeten onmiddellijk en uiterlijk binnen de 14 kalenderdagen na ontdekking ervan aan Stessens Energy Systems worden meegedeeld via aangetekende zending. Deze verborgen gebreken geven slechts aanleiding tot een schadevergoeding indien deze onmogelijk door Stessens Energy Systems kon worden opgespoord.
  7.3 In geval de gebreken tijdig worden gemeld, engageert Stessens Energy Systems zich om daaraan binnen een redelijke termijn tegemoet te komen door middel van vervanging, herstelling dan wel een financiële compensatie.
  7.4. Is de klant een particuliere klant, dan gelden de geldende gemeenrechtelijke regels inzake consumentenkoop. De termijn van 14 kalenderdagen betreft in dat geval een termijn van twee maanden vanaf vaststelling van het gebrek, waarbij het gebrek zich moet manifesteren binnen een termijn van twee jaar vanaf levering.
  7.5 Klachten betreffende de uitvoering van de Opdracht zijn niet ontvankelijk, indien de klant niet de normale zorg die van hem worden verwacht na beëindiging van de opdracht en/of werkzaamheden van Stessens Energy Systems.
  7.6 Indien de klant de installatie van goederen of materialen voor eigen rekening neemt (zelfbouw) draagt Stessens Energy Systems geen enkele verantwoordelijkheid voor uitvoeringsfouten in de installatie, aansluiting of herstelling van de materialen en de schade die hier uit voortvloeit.
  7.7 De aansprakelijkheid van Stessens Energy Systems is beperkt tot hetgeen de wetgeving uitdrukkelijk voorziet. Stessens Energy Systems is voor het overige niet verantwoordelijk voor welke vorm van schade ook. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot de rechtstreekse schade met uitdrukkelijke uitsluiting van elke onrechtstreekse schade of aanspraken van derden. De klant is verantwoordelijk voor de draagkracht van het dakvlak waar de PV-Installatie op gemonteerd wordt.
  7.8 De aansprakelijkheid van Stessens Energy Systems voor schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een wettelijke aansprakelijkheid (met uitzondering van de aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van de klant) en/of uit hoofde van de overeenkomst, behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot de prijs die de klant aan Stessens Energy Systems betaalde. In geen geval is Stessens Energy Systems aansprakelijk voor schade van derden, noch voor indirecte schade en inkomst- of winstderving.
  7.9 Stessens Energy Systems is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade in welke vorm dan ook die optreedt bij het boren of zagen van gaten noodzakelijk voor het bouwen van de installatie. De gemaakte gaten worden winddicht gemaakt, alle andere werkzaamheden ten gevolge van het boren of zagen zijn ten laste van de klant. Eveneens is er geen aansprakelijkheid bij het vrijkomen van koelwater of andere vloeistoffen, het optreden van verzwakkingen en verzakingen van constructies. Deze exoneratieclausules vermeld in huidig artikel gelden niet ingeval van zware fout of opzet in hoofde van Stessens Energy Systems of haar aangestelde.
  7.10 Geringe afwijkingen tussen het geleverde werk en de specificaties zoals vermeld in de offerte kunnen geen aanleiding geven tot korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Hieronder worden onder meer kleurverschillen inbegrepen.
  7.11 Stessens Energy Systems kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen in wetgeving, verandering in subsidie regelingen of het mislopen van de premie aanvraag.
 8. Overmacht en beëindigen van de overeenkomst
  8.1 Stessens Energy Systems behoudt zich het recht voor om ingeval van een onvoorzienbare, onvermijdbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, die de uitvoering van haar verbintenissen tijdelijk belet waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, uitputting materialen, wettelijke verplichtingen, niet verkrijgen vergunningen, wilde staking, ziekte, overlijden, pandemieën en de eventuele (quarantaine)maatregelen, de uitvoering van de opdracht of offerte op te schorten gedurende de periode van overmacht of onvoorziene gebeurtenis. De betalingsverplichting van de klant blijft onverkort gelden.
  8.2 In geval dat de ingeroepen overmachtssituatie langer dan 6 maanden voortduurt en aldus niet meer als tijdig beschouwd kan worden, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te herzien, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige schriftelijke kennisgeving en mits betaling van het reeds geleverde werk en zonder enige gehoudenheid tot verdere schadevergoeding ten opzichte van de andere contractspartij.
  8.3 Stessens Energy Systems behoudt zich tevens het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten mits facturering van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, enz.
 9. Privacy
  9.1 Wij verwerken uw persoonsgegevens steeds in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving en enkel voor doeleinden en rechtsgronden beschreven in ons privacy beleid zoals vermeld op onze website www.Stessens-energy.be. De klant kan kopie opvragen van ons privacy beleid.
  9.2 Vragen en/of klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@stessens-energy.be. Voor meer informatie kan u steeds het privacy beleid raadplegen.
 10. Beeldmateriaal voor commerciële doeleinden
  10.1 De klant geeft uitdrukkelijk de toestemming aan Stessens Energy Systems om foto’s te maken van de door haar gerealiseerde werkzaamheden voor commerciële doeleinden en om deze foto’s te publiceren op haar website en/of facebookpagina.
  10.2 De klant kan zijn toestemming te allen tijde intrekken middels schriftelijke mededeling aan info@stessens-energy.be waarna Stessens Energy Systems binnen een redelijke termijn het nodige doet om de foto’s in kwestie te verwijderen van haar website en/of facebookpagina.
 11. Nietigheid
  De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze algemene voorwaarden brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in het gedrang. Desgevallend dient de ongeldige bepaling vervangen te worden door een rechtsgeldige, die het best overeenstemt met de geest van de nietige of onafdwingbare bepaling.
 12. Betwistingen
  In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd om kennis te nemen van een geschil. Partijen komen overeen dat op de tussen hen gesloten overeenkomst en relatie exclusief het Belgische interne recht van toepassing is.